Terug naar home

VOORWAARDEN

Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website en onze dienstverlening richting jou. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Als gebruiker kan je aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die onze site bezoeken en de personen die zich registreren.

Wij zullen onze diensten naar beste vermogen verlenen en uitvoeren en wij zullen daarbij de zorgvuldigheid tegenover jou en derden betrachten zoals van ons verwacht mag worden. Onze diensten hebben het karakter van een 'inspanningsverplichting'. Wij wijzen erop dat dat de resultaten van de E-Scan afhankelijk zijn de gegevens die jij aanlevert. Wij kunnen niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat en wij kunnen niet ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die mogelijk wordt geleden doordat een eventueel resultaat van de scan in de praktijk niet wordt bereikt.

Ofschoon u uw E-Scan tot 24 maanden na aanschafdatum kunt raadplegen, kunt u per betaling telkens maar èèn E-Scan afnemen. U kunt nogmaals de E-Scan afnemen, maar dan alleen in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarde tot ter beschikkingstelling.

Bankkosten van de door u aan ons overgemaakte gelden zullen door ons gedragen worden.

Privacy Statement

Wij bedanken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan ons wordt niet aan derden doorgegeven. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Entrepreneur Scan B.V., onderdeel van Entrepreneur Consultancy B.V., gevestigd aan de Atoomweg 64 in (3542 AA) Utrecht. De gegevensverwerkingen van persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Het nummer is m1519182.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens die je op onze website invult voor het aanmaken van een profiel, het versturen van de nieuwsbrief en het uitvoeren van de E-Scan. Bij de gegevens over jou gaat het om gegevens zoals jouw voor- en achternaam, bedrijfsvorm, interesses, e-mailadres, gebruikersnaam en je wachtwoord. Indien je ervoor kiest deze informatie over jezelf te geven, aanvaard je daarmee uitdrukkelijk dat E-Scan deze informatie in overeenstemming met dit privacy reglement kan verwerken en gebruiken.

Nadat je een profiel bij ons hebt aangemaakt en de E-Scan hebt afgerond, kun je in contact komen met een ondernemerscoach. Deze coach vormt een integraal onderdeel van de E-Scan. Hij kan je vrijblijvend helpen jouw profiel te verduidelijken en – indien gewenst – je helpen bij het ontwikkelen van jouw ondernemerschap. De ondernemerscoach kan vrijblijvend contact met je opnemen over jouw testresultaten van de E-Scan. Door de E-Scan te doen, aanvaard je uitdrukkelijk dat de ondernemerscoach inzage heeft in jouw testresultaten, maar geen inzage krijgt over jouw e-mail adres. Deze coach zal jouw testresultaten geheel in overeenstemming met de regels van dit privacy reglement verwerken en gebruiken.

Bepaalde andere gegevens, zoals je IP-adres, URL-gegevens, browserinformatie, je mobiele besturingssysteem en de domeinnaam van de referentiesite worden automatisch verzamelt en opslagen wanneer je onze site bezoekt. Ook kunnen we informatie vergaren over bezoekpatronen en sitegebruik.

De informatie die wij van je ontvangen, wordt gebruikt en verstrekt om de E-Scan voor je op te stellen, om met je te communiceren om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen wij je van tijd tot tijd vragen om een online enquête in te vullen. Indien je ervoor kiest om een online enquête in te vullen en af te ronden, kunnen wij je tot slot vragen naar persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld je leeftijd. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijke toestemming voor geeft of zoals beschreven in dit privacy reglement.

Cookies

Met cookies kunnen je persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de site beter. Wij plaatsten eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Wegens nieuwe (EU) wetgeving moeten wij je vragen of je akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze site. Als je het hiermee niet eens bent, dan kun je dat aangeven via de button die wordt getoond in de linkerhoek van de site.

Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze website cookies van derde partijen (third party cookies) op je computer worden opgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot deze cookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van deze third party cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Cookies die voor onze applicatie nodig zijn:

Naam van de cookie, gevolg door een uitleg.

scan_code: deze cookie onthoudt welke E-Scan je doet en welke pagina's voor jou van toepassing zijn.
id: deze cookie houdt de sessie bij binnen de server waarop de applicatie draait.
culture: deze cookie bepaalt de precieze locatie om goed te kunnen werken.

Third Party Cookies

Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze website cookiesvan derde partijen (third party cookies) op je computer wordenopgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot dezecookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van dezethird party cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkeleverplichting of aansprakelijkheid. Zo maken wij gebruik van Facebook,Twitter en Youtube. Voor meer informatie over de cookies die zijgebruiken, verwijzen we je graag naar hun website en hun informatie overprivacy en cookies.

Gelinkte internetwebsites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak als gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van onze website. De beveiliging van onze website wordt verzorgd door GoYello B.V. Zie voor meer informatie over www.goyello.nl. We verstrekken persoonsgegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Wij kunnen de beveiliging van je persoonlijke gegevens en informatie die wij via onze website van je ontvangen, met het bestaan van hackers e.d., echter nimmer verzekeren of garanderen.

In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens voor de duur dat het noodzakelijk is om je onze service te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten/juridische procedures. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens die je aan ons hebt aangeleverd. Je kunt deze gegevens te allen tijde via je profielinstellingen desgewenst inzien of wijzigen. Wij kunnen de gegevens voor je verwijderen, door op het systeem in te loggen en het bedoelde contactformulier ons daartoe te verzoeken. Houd er wel rekening mee dat nadat wij je gegevens hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden gewist.

Recht van verzet en klachten

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kan je bezwaar maken indien je van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via support@ondernemerstest.nl. Wij zullen je vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, dan kan je hierover contact opnemen met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag en desgewenst een klacht indienen bij het CBP.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Dit privacy reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy reglement kan je vinden op www.ondernemerstest.nl/disclaimer.


Terug naar home